یک مرد انگلیسی از یک عالم پرسید: چرا در اسلام دست دادن زن با مرد نامحرم حرام است؟

عالم گفت: آیا تو میتوانی همراه با ملکه الیزابیت دست دهی؟

مرد انگلیسی گفت: البته که نه، فقط چند نفر محدود است که می توانند با ملکه دست دهند.

عالم گفت: زن های ما ملکه هستند و ملکه ها با مردان بیگانه دست نمیدهند…

مرد انگلیسی سوال کرد: چرا زن های شما موها و بدن خود را می پوشانند یا حجاب میکنند؟

همان عالم تبسم کرد و دو چاکلیت (شکلات) را گرفت، یکی را باز کرد و دومی همان طور بسته ماند.

بعد هردوی آنها را به زمین خاک آلود انداخت و به مرد انگلیسی گفت: اگر من بگویم یکی از آنها را بردار کدام یک را انتخاب میکنی؟ مرد انگلیسی گفت: همان چاکلیت را که پوشش دارد.

عالم گفت: این دلیل است که زن های ما حجاب باید کنند.