چیزی که از آتش جهنم گرمتر است!عقیق: در لابلای سخنان ائمه هدی (علیه السلام)به پاسخ های کوتاه اما پر مغزی انسان دست می باید.


برای نمونه به 7 پاسخ امیرالمومنین علی علیه السلام به 7 سوال یک پرسشگر توجه فرمائید

مردی خدمت امیر المومنین(علیه السلام) رسید و عرض کرد از 700 فرسخی آمده ام تا 7 مطلب را از شما سوال کنم فرمودند:
بپرس مرد عرض کرد:


1- چه چیزی از آسمان بزرگتر است؟
2- چه چیزی از زمین وسیع تر است؟
3- چه چیزی از یتیم ضعیف تر است؟
4- چه چیزی از آتش (جهنم)گرمتر است؟
5- چه چیزی از زمهریر خنک تر است؟
6- چه چیزی از دریا غنی تر است؟
7- چه چیزی از سنگ سخت است؟
امام فرمودند:
1- تهمت زدن به بی گناه از آسمان بزرگتر است
2- حق از زمین هم وسیع تر است
3- حرف سخن چینان نزد قدرتمندان از یتیم ضعیف تر است
4- حرص و ولع از آتش گرم تر است
5- احتیاج و نیازمندی تو به بخیل، از زمهریر خنک تر است
6- بدن قانع و راضی از دریا غنی تر و ثروتمندتر است
7- قلب کافر از سنگ هم سخت است