حضرت محمد (ص) :

پس از نماز گزاردن منتظر وقت نماز دیگر بودن گنجی از گنجهای بهشت است. 

وافی جلد 2 باب فضل الصلوة صفحه 10