دوباره کودک شده دلم....

همچون کودکی که دلش بند و کارش گیر همان یک عروسک در ویترین است

پا میکوبد دلم... ترا میخواهد...

من دلم حرم میخواهد..