فَقط چَند روز باقی مونده تا « نیمه ی شَعبان » ...
هَر کسی به وُسعِ خودِش ، کاری میکُنه برای میلادِ آقـا ...
ما هَم می خواهیم باهَم بَرای مولامون هِدیه جَمع کُنیم ...
فَقط چَند روز وَقت داریم ...
هَر کسی هَر تِعدادی که می تونه به نـیَّتِ فَـرَج و سَـلامَتیِ
 امامِ زَمان (عَجَّ) صَـلوات بِفرِسته

« الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُـحَمَّد وَآلِ مُـحَمَّد وَ عَجِّل فَرَجَهُم »