ما بَرای نابود کردنِ داعش آماده ایم ...
.
نَحنُ مستعدون لتدمیر داعش ...
.
We are ready to destroy Daesh ...
.
« ـــلَبَیکَ یا حُسَینـــ »