یه روز یه لری…

یه روز یه ترکی …

یه روز یه قزوینی…

یه روز یه اصفهانی...

مثل مرد جلو دشمن ایستادن تا کسی نگاه چپ به خاک و ناموسمون نکنه...
بروجردی ، باکری ، بابایی و همت !

شادی ارواح طیبه علی اكبرهای خمینی (ره) ... صلوات