سَردار قاسم سلیمانی فَرماندهِ نیروی قُدسِ
سِپاهِ پاسداران خِطاب به گروهَکِ تِروریستیِ داعش فرمودند:
اگر پایتان ، فقط پایتان به حَرم مُطَّهرِ سَیِدُالشُهدا عَلیه السَلام برسَد ،
 با اجازه فَرمانده كُلِّ قُوا امام خامنه ای
 كَربلای دِگَر به پا خواهیم كَرد و هَمراه با سَربازان امام زَمان (عج)
 نَماز ظُهر را در بَقیع خواهیم خواند ...
وَ مِنَ اللهِ توفیق ...


« ... لَبَیکَ یا اَباعَبدِاللّه ... »