ما از سبوی حسین مجنون و مستیم

داعش برگرد تا سربند یا زهرا نبستیم