كفتار ها به گرد حرم زوزه می كشند
باشد زمان غرش شیران حیدری ...
اللهم العن داعش ...

می رَوم پُشتِ سَرم آب نَریز ای مادر ...
وَطنِ مادری ام شَهر حُـــسین است ...
کجا برگردم ...
شَهادت برادر عزیزمان ، شهید عالی قدر ، پاسدار ارزش های اسلام
و مدافع کربلا ، « شهید علیرضا مشجری » را محضر امام زمان ، تبریک
 و برای خانواده ی آن عزیز صدیق صبر و عافیت مسألت می نمایم ...
والسلام علیکم و رحمه الله .