این آخرین رَجزِ بَچه شــــیعه هاست
اِتمامِ حُجَّتِ شان با دُشمَن خُداست
.
یِک ذَرّه اَز خاک بینُ الحَرمین اَگر جا به جا شَود
به مُـــرتِضی عَــــــلی قَسم قیامَت به پا شَود
.
اَرباب فَدایی خود را قــاسم خِطاب کُن
بَر روی خونِ نا قابِل ما هَم حِساب کُن