بَرای دِفاع از حَرمِ اَرباب سِپَر گُذاشته اند ...

عـــلیِ اکبَر و عَــــبّاس سَر گُذاشته اند ...