عِید است ، تمامِ شهر شادَند ...

ولی ...

نـــوکَر نِگَرانِ حَـــرمِـــ اَرباب است ...