نــــــوکَری نَنگ است امّا نیز دارَد افـتخار ...

هَر که نـوکَر بَر حُـسین گَردید آقـایی کُنَد ...