ای قـوم حـرامی سـرا پـا تضلیل

بازیچه ی دست صهیون و اسرائیل

طـوفان عقـوبت خدا در راه است

تـرْمِیهِمْ بِـحِجَارَةٍ مِـنْ سِـجِّـیـل**نابودی هر چی داعشی بگو یاعلی**