سَرمان هَم بِرود باز مَحال اَست جَهان ...

دَر تاریخ بِبینَد حَـرَمت فَتح شُده است ...