امنیتی كه مدیون خون هزاران شهید بزرگوار هستیم

قدر امنیتمونو بدونیم . . .
میدونی امنیت یعنی چی ؟

امنیت یعنی اینکه شب که میری خونه و در و قفل میکنی ... بعد یکی یکی بچه هاتو بوس میکنی و میخوابونی ...

تنها فکر که اذیتت کنه این باشه که پتو از رو بچه ها کنار نره ...

نه اینکه تو خواب به بچه تیر خلاصی بزنند