امام باقر (ع) فرموند:
نسبت به نماز بى اعتنا مباش و آن را سبك و ناچیز مشمار،
همانا كه پیامبر خدا هنگام وفات خود فرمود: هركس نماز را سبك شمارد
 و یا مسكرات بنوشد از ـ امّت ـ من نیست و بر حوض كوثر وارد نخواهد شد.

تنبیه الخواطر، معروف به مجموعه ورّام: ص 468.