مــــن نمی گویـم " ولی فقیه " معصوم است،
اما ملتـی که به امــر خــــدا بـه امــر ولی فقـیه اعتمــاد می کنــند،
خـــدا اجازه اشـتباه به آن رهــــبر را نمی دهـــــد و بـه نوعــــی بـه او
 معصومیت می بخــــــشد.
شهید دکتر مصطفی چمران