فرقـ نمـ كند

كجآ

یــآ

ك‍ِـ!

در هیــاهوی این شهر

هركجا و هر وقت دچار واهمه شدی

با "ایمـانت" وضــو بگیر

زیــر لـب

نیـَـت كـ

"حجآب مـ كنم قربة الـ الله"