اولین اثــر نافرمانی ِ انسان از خدا،

عریــآن شدن بود.(1)

هیچ فكر كرده ای

چه قدر نــافرمانی داشته ای

كه اینچنیـن عریانی؟ :)1.و در اثر این وسوسه، آدم و حوّا فریب خوردند و«از آن درخت خوردند و عورتشان آشكار شد.

پس بر آن شدند كه از برگ های بهشت عورتشان را بپوشانند و آدم،

ارشاد و راهنمایی پروردگارش را نافرمانی كرد وگرفتار شد.{طه/121 }