اینها را می بینی؟

نه مانكن اند

نه عروسك

این ها مثل من و تو

قلــب دارند

قلبی كه پشت این شیشه ها دیگر نمی تپد

روح دارند

روحی كه به جای پرواز ، پشت این شیشه ها حبس می شود

اینجا فقط یك چیــز كم دارد

آن هم یك جـــارچی

كه بگوید

حراج است حـــــــــــــرآج!