ما ایمانمان را، اخلاصمان را، عملمان را درست می‌کنیم و با اسلام منطبق می‌کنیم،
 {اگر} این را داشته باشیم یاری خدا، تضمین شده است.

ما در زیر بار سختی ها و مشکلات و دشواری ها قد خم نمی کنیم.
ما راست قامتان جاودانه تاریخ خواهیم ماند.
تنها موقعی سرپا نیستیم که یا کشته شویم، و یا زخم بخوریم و به خاک بیفتیم
و الا هیچ قدرتی پشت ما را نمی تواند خم کند.

صور من از آقای بهشتی این است که گناه نمی کرد...نمیخواهم بگویم معصوم بود
 اما برخوردش طوری بود که تصور می کنم ایشان اصلاً گناه نمی کرد.


(رهبری)