وای از اون روزی که سی دی زندگیمون

رو بذارن تو دستامون و بگن برو نگاه کن .


خدایا میشه بعضی از قسمتاشو پاک کنم؟