دانی زچه رو دیده ما میگرید/ در ماتم شاه اولیا می گرید
تنها ز غمش اهل زمین گریان نیست/ عیسی بفلک از این عزا میگرید

بنگر به مرتضی که در این ماه روزه را، با بوسه از لب پسر افطار می کند.


خبر آوردند که امشب از هزار شب بهتر است و یک اتفاق ویژه می افتد

و آن اینکه امشب دست ملکوت به طرف زمین کشیده می شود.


تقدیری سراسر خیر، برکت، خرسندی، سلامت، خوشبختی

و سعادت دنیا و آخرت، توشه شب قدرتان باد.