ای وای اگر پا به حرم بگذاری
یک تکه ز دیوار حرم برداری
شیعه به حریم عمه جان حساس است
گفتم که به گوش سگیت بسپاری