آنقدر بوی تو شدید می آید که برای دلتنگ شدنت دیگر نیاز به غروب جمعه هم نیست
یک موسیقی بی کلام هم بغض را عجیب می شکند.