عید ایمان و امتحان، عید ایثار و احسان، عید قربت و قربان،

                عید خلیل رحمان، عید شکست شیطان بر همگان مبارک.