دعایت که برای خودت گرفت


پس من راهم دعا کن که سخت محتاجم...