گزارش در مورد نحوه به شهادت رسیدن شهیدغلامرضاخداوردیلو:

درتاریخ 19/7/1359در جبهه دانه خشک سر پل ذهاب در اولین شب عملیات دستور حمله که هدف آن آزاد کردن تپه؟ بودحدود چهار ساعت زیر رگبار متجاوزین قرار گرفته وبه دلیل کمبود نیرو از طرف ارتش دستور عقب نشینی داده شد،هنگام برگشت وبا گرفتن آمار از گروهها مشخص میشود دو تن (غلامرضا خداوردیلو واسماعیل بختیاری)غایب میباشند .بعد از چهار روزبا تقویت نیرودوباره دستور پیشروی صادر میشود وبعد از آزاد کردن تپه مذکور که حدود دو روز به طول انجامید پیکر این دو شهید به سردخانه پادگان ابوذر تحویل داده میشود.

 

وصیت نامه شهید  غلامرضا خداوردیلو :

زندگی جنگ است جانا بهر جنگ آماده شو                   نیست هنگام تعمل بی درنگ آماده شو

من از ابتدای زندگی  این آرزو را داشتم که مردانه بمیرم و داخل رخت خواب مردن را ننگ و عار می دانستم و می دانم حال که بهترین موقعیت بدستم رسیده در جنگ با اسلام و کفر شرکت می کنم ، البته داوطلبانه و امید وارم که شهادت برایم حاصل آید و این ارزش را داشته باشم که شهید بشوم اگر شهید شدم از مادرم می خواهم که زیاد گریه نکند و مرا حلال نماید و افتخار کند که یک فرزند در راه اسلام داده است و             خداوند را شکر گوید

(شادی ارواح طیبه شهدا صلوات)