شهید همت :

زمان بازرگان به ما برچسب چریک میزدند
زمان بنی صدر هم برچسب منافق !

الان هم برچسب خشک مقدس و تحجر
حالا هم روزی ده برچسب می زنند

حاشا ! که بچه بسیجی میدان را خالی کند