**مثل امام حسین(ع)باشید**

« با تانک های عراقی درگیر بودیم.یکی از تانک ها آتش گرفت.سرباز عراقی سرآسیمه خودش را از تانک شعله ور بیرون انداخت.
کاملاً گیج بود.ایستاد و قمقمه ی آب را سمت دهانش برد.
یکی از بچه ها او را نشانه رفت.اکبر دست زیر اسلحه اش زدوگفت: مگر نمیبینی آب میخورد؟
اجازه نداد به سویش شلیک کنند.بعد هم سفارش کرد:
مثل امام حسین(ع)باشید؛نه مانند دشمنان او »