از کودکی به گردن ما شالِ ماتم است


نابرده رنج گنج به ما داده ای"یا حسین"