22 بهمن 22 بهمن 22 بهمن
برخیز که فجر انقلاب است امروز / بیگانه صفت خانه خراب است امروز
هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد / از لطف خدا نقش بر آب است امروز
22 بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلام مبارک باد
22 بهمن 22 بهمن 22 بهمن
بهمن در طول زندگی و برای نسلهای آینده باید سرمشق همه قرارگیرد
امام خمینی (ره)