من هرگزاجازه نمیدهم
 صدای حاج همت در درونم گم شود
 این سردارقلعه خیبر قلب مرانیزفتح کرده است
 (سیدمرتضی آوینی)

شادی ارواح طیبه شهدا صلوات.....