بی بی جان…
هزاران کلید هم بیاورند،
قفل دلتنگی های دلم را باز نمی کنند
شاه کلید دلم، فقط نگاه توست….
یا فــاطمه زهــرا (س)


و چقدر این دست سنگین بود!
قرن ها از ماجرای کوچه می گذرد، ولی گوش شیعه هنوز درد میکند!

♦.♦.♦.♦.♦.