هرسال منم عبد عطایت مادر

خوشبخت شدم ذیل دعایت مادر

نوروز که قابلی ندارد بی بی

صد عید الهی به فدایت مادر***نوروز فاطمی توام با
فرهنگ واقتصادجهادی
داشته باشید.....***